Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ένα μέρος των σχολικών παρεμβάσεων πρόληψης γίνονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (δημοτικά σχολεία). Τα προληπτικά προγράμματα είναι πιο αποτελεσματικά, όταν εφαρμόζονται σε όλο το δυνατόν μικρότερες ηλικίες, ήδη από το νηπιαγωγείο και το δημοτικό. Η είσοδος στο σχολείο αποτελεί μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή ενός παιδιού.

Τα στελέχη των Κέντρων Πρόληψης εκπαιδεύουνται από τον ΟΚΑΝΑ και εφαρμόζουν τετραήμερα σεμινάρια πρόληψης στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εφαρμόσουν πρόγραμμα ψυχικής υγείας στην τάξη τους. Το σεμινάριο βασίζεται στο εκπαιδευτικό υλικό του αγγλικού εκπαιδευτικού οργανισμού TACADE. “Δεξιότητες για παιδιά του Δημοτικού”

Αποτελέσματα ερευνών έδειξαν ότι τα παιδιά είναι μπερδεμένα ή έχουν συγκεχυμένα γεγονότα στο μυαλό τους. Αντιλαμβάνονται τις νέες γνώσεις χρησιμοποιώντας αυτά που ήδη γνωρίζουν, συμπληρώνοντας τα κενά με εμπειρίες από το παρελθόν που μοιάζουν να ταιριάζουν.

Οι εκπαιδευτικοί επηρεάζουν στη διαμόρφωση αξιών, στάσεων και πεποιθήσεων. Μπορούν να ενεργοποιηθούν ως συνεργάτες πρόληψης υιοθετώντας τη στάση του Ενήλικα-Υποστηρικτή, που αποτελεί μετουσίωση της φιλοσοφίας των προγραμμάτων πρόληψης τα τελευταία χρόνια.

Η είσοδος στο σχολείο αποτελεί μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή ενός παιδιού. Συναντά ένα περιβάλλον διαφορετικό, άγνωστο, που χαρακτηρίζεται από την απουσία του γονέα και την έλλειψη της αίσθησης ασφάλειας και προστασίας που μέχρι τότε παρείχε το οικογενειακό πλαίσιο. Στο σχολείο πραγματώνονται οι πρώτες προσπάθειες κοινωνικοποίησης, οι πρώτες επαφές, η πρώτη βασική επικοινωνία με ένα μεγάλο και ευρύ κύκλο ανθρώπων.

Σύμφωνα με τις Κλασσικές Κοινωνιολογικές Θεωρίες Ελέγχου (Morgan, 2001), ισχυροί δεσμοί με την κοινωνία, τους συνομηλίκους, την οικογένεια, το σχολείο και τη θρησκεία επηρεάζουν τους νέους θετικά και τους απομακρύνουν από παραβατικές συμπεριφορές.

Ο γενικός στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η ενίσχυση των παραγόντων προστασίας και η μείωση των παραγόντων κινδύνου, που συνδέονται με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Οι δάσκαλοι αποτελούν ενδιάμεση ομάδα παρέμβασης με τελικό αποδέκτη τα παιδιά που φοιτούν στη συγκεκριμένη βαθμίδα εκπαίδευσης, ηλικίας 6-12 ετών.